Cloxy

CloxyОбщи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "КЛОКСИ”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „КЛОКСИ” ЕООД, наричано по-долу "КЛОКСИ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.cloxy.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

„КЛОКСИ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201105967, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Връбница 2, блок 632, вход 8, помещение 1, имейл адрес: offDELice@cloxy.com, телефон: 0888 111 661

„КЛОКСИ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 290657.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате услугите, предлагани от сайта www.cloxy.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.cloxy.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

На сайта www.cloxy.com няма възможност за сключване на договори и служи единствено и само за предоставяна на информация относно предлаганите от „КЛОКСИ” услуги.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 1 (1) „КЛОКСИ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.cloxy.com и на IP адреса на Потребителя.
(2) „КЛОКСИ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „КЛОКСИ”.

Чл. 2 (1) „КЛОКСИ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „КЛОКСИ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “КЛОКСИ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 3 (1) „КЛОКСИ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „КЛОКСИ”.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 4 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „КЛОКСИ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „КЛОКСИ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „КЛОКСИ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “КЛОКСИ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „КЛОКСИ” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни “КЛОКСИ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 5 (1) „КЛОКСИ” не носи отговорност за съдържанието нa потребителските ĸoмeнтapи в сайта.
(2) „КЛОКСИ” не носи отговорност за загуба на данни, отпадане на сайт от индекси на търсачки или други щети, когато тези щети са причинени: от достъп до сайта от трети лица или собственика на сайта, от неизправни хардуер, мрежова преносна среда или хостинг.
(3) „КЛОКСИ” не носи отговорност при влошаване на класирането на сайт в търсачките породено от промяна на алгоритъма за класиране на съответната търсачка или от други външни обстоятелства.
(4) „КЛОКСИ” не носи отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които Cloxy.com е поставил хипервръзки.
(5) „КЛОКСИ” не носи отговорност за интерпретация на точността, целостта и полезността на съдържащата се на Cloxy.com информация.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „КЛОКСИ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „КЛОКСИ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „КЛОКСИ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „КЛОКСИ”, „КЛОКСИ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „КЛОКСИ”.
(4) Cloxy® е запазена търговска марка на фирма Клокси ЕООД, регистрирана в Патентно ведомство на Република България под номер 00097399.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл 7. Органите, регулиращи дейността на „КЛОКСИ“ е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

БИСКВИТКИ

Чл 8 (1) На сайта има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Google. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „ФИРМА“ няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. Затова съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.
(2) Клиентите могат да управляват използването на „бисквитките“. Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.
(3) Клиентите могат да изключат или блокират „бисквитките“. Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 9 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10 (1) „КЛОКСИ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „КЛОКСИ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 11 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ПРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. Име на фирмата: Клокси ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Връбница 2, блок 632, вход 8, помещение 1;
 3. Адрес, от който се упражнява дейността: като в т.2;
 4. Данни за кореспонденция: тел. 0887 808 444, e-mail offDELice@cloxy.com;
 5. Данни за вписване: ЕИК 201105967;
 6. Контролни органи: Комисия за защита на потребителите;
 7. Материално отговорно лице: Васил Тошков;
 8. Работно време: 9-18 часа всеки делничен ден по e-mail или телефон.